توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1397/11/28
دروس ترم جاری
116 - متن کاوی و وب کاوی - روز: یک شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
116 - متن کاوی و وب کاوی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
116 - متن کاوی و وب کاوی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
051 - پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
085 - برنامه سازی پیشرفته - روز: یک شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
085 - برنامه سازی پیشرفته - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
085 - برنامه سازی پیشرفته - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30