توصیف مختصر

توضیحات استاد


دریافت فایل رزومه

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
شهید باهنر کرمان
کرمان
1372
2
کارشناسی ارشد
تربیت معلم
تهران
1376
3
دکتری
تربیت معلم
تهران
1382
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
روشهای تکراری پیش شرط شده برای حل دستگاه های سینک گالرکین معادلات دیفرانسیل جزئی وابسته به زمان
مصطفی جانی
2
حل عددی معادلات انتگرال و انتگرال دیفرانسیل با استفاده از چندجمله ای لژاندر و چبیشف
سروناز سوری
3
توابع اسپلاین با درجه متغیر و منحنی های متناظر
فهیمه قرهی قهی
4
روش هم مکانی گاوس - لزاندر انتقال یافته برای حل مسائل مقدار اولیه معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم
الهام گوهری
5
حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل و معادلات انتگرال فردهلم با هسته به طور ضعیف منفرد و هسته کوشی
اسیه رضایی گرجی
6
تجزیه ماتریسها وکاربردهایی در تشخیص الگو و پردازش تصویر
مجتبی قاسمی
7
چندجمله ای چبیشف و اتحادهای ترکیبیاتی ناشی از آن و کاربرد آن در نظریه تقریب
محمد یگانه ابکنار
8
غلاف عددی چندجمله ای ماتریس ها
الهام ملکی فرد
9
پایان نامه
لادن خلخالی
10
استفاده از روشهای شبه طیفی برای حل معادلات انتگرال ولترای نوع دوم با هسته سی منفرد
مهدی مصری زاده
11
حل عددی معادلات تابعی خطی و غیرخطی با استفاده از روش فضای هسته بازتولیدهیلبرت
فرهاد مرادی
12
حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال-دیفرانسیل کسری با استفاده از چند جمله ای های برنشتاین
مصطفی جانی
13
روش های طیفی لژاندر برای حل معادلات انتگرال اوریسون
صدیقه حسینی
14
حل عددی معادلات تابعی با استفاده از پایه های مختلف و ماتریس های عملیاتی آن ها با تحلیل خطا
سیده زینب طاهری تاری
15
حل معادلات انتگرال غیر خطی نوع دوم با استفاده از نوع جدیدی از روش نیشتروم
الهام پیلوار
16
مباحثی راجع به کران خطای بسطهای چند جمله ای متعامد و روش های انتگرال گیری نوع گاوس
سعید تودوئی
17
روش حل تکراری SSOR برای رده ای از دسته ای از معادلات خطی بلوکی 2×2
فاطمه رضائیان
18
حل مسایل مقدار اولیه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول با استفاده از روش هم مکانی لژاندر-گاوس-رادو
سعید هاشم پور
19
تحلیلی از کاربرد روش هم محلی طیفی روی معادلات انتگرال تکین ضعیف
حدیث علیدادی
20
روش مبتنی بر توابع پایه شعاعی در حل برخی از معادلات با مشتقات صحیح و کسری
فهیمه صابری زفرقندی
21
روش هایی جدید مبتنی بر توابع پایه کسری متعامد برای حل معادلات دیفرانسیل کسری و کنترل بهینه کسری
شروان عرفانی
22
تحلیلی از کاربرد روش بسط سری روی معادلات انتگرال تکین ضعیف
معصومه پورجعفری جوان
23
حل معادلات دیفرانسیل کسری غیرخطی با استفاده از روشهای تفاضل متناهی روی شبکههای غیر یکنواخت
فضل الرحمن کدخدایی
24
رو.ش طیفی تکراری مبتنی بر درونیابی کسری و آنالیز همگرایی برای حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی با مشتقات کسری
محمدرضا یارمحمدی
25
به کار گیری روش هم مکانی برای نوعی از معادلات دیفرانسیل انتگرال ولترای خودپیچشی تعمیم یافته به همراه تحلیل همگرایی آن
مهدی یعقوبی
26
حل معادلات انتگرال فرد هلم نوسانی با استفاده از روش های بدون شبکه
کاوه رابعه حدادی
27
تحلیل روش گلرکین برای حل معادلات انتگرال تکین نوع کوشی
فاطمه دوستی
28
روش های طیفی برای حل معادلات انتگرال و انتگرال - دیفرانسیل کسری با مشتق کسری کاپوتو
اسداله یوسفی
29
حل یک مسئله منبع معکوس برای معادله انتشارکسری- زمان با منظم سازی تیخوئوف کسری
فاطمه امینون
30
یک روش پیشگو - اصلاحگر کسری برای حل معادلات دیفرانسیل کسری
مائده ملامحمد
31
مطالعه یک روش درونیابی ارمیت مکعبی با مشتقات بهینه
امل کرعاوی
32
مطالعه ی درونیابی حافظه شکل بوسیله توابع تکه ای گویا
صادق الخفاجی
33
بهبود عملکرد روش های طیفی در حل عددی مسائل کنترل بهینه
علی جمالی
34
مطالعه ی درونیابی حافظ شکل بوسیله توابع تکه ای گویا
صادق الخفاجی
35
حل معادلات انتگرال ولتراخودکار-پیچشی با ترکیب روش های هم مکانی و مقدار مرزی
فاطمه بافهم یله قارشو
دروس ترم جاری
123 - نظریه بازی ها - روز: پنج شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
123 - نظریه بازی ها - روز: پنج شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
123 - نظریه بازی ها - روز: پنج شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
746 - آنالیز عددی پیشرفته - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
746 - آنالیز عددی پیشرفته - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
746 - آنالیز عددی پیشرفته - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
103 - داده کاوی محاسباتی - روز: یک شنبه - از ساعت 14:30 تا 15:30
103 - داده کاوی محاسباتی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 14:30
103 - داده کاوی محاسباتی - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30