ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
1
دکتر مرتضی اسمعیلی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
2
دکتر نیره الیاسی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
3
اسمعیل بابلیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
4
دکتر کیوان برنا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
5
عین الـه پاشــا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
6
دکتر بردیا پناه بحق
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
7
علیرضـا جمالی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
8
آقای شهنام جوادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
9
دکتر مریم جهانگیری
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
10
امیر خمسه
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
11
امیر خـسـروی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
12
دکتر اکرم دهنوخلجی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
13
دکتر محمدتقی دیبایی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
14
دکتر محمدعلی رعایت پناه
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
15
دکتر مجتبی رمضان نسب
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
16
دکتر غلامـرضا زبانـدان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
17
دکتر راحله زمینی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
18
دکتر محمدرضا سالاریان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
19
دکتر جمشید سعیدیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
20
دکتر امیرحسین صنعت پور
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
21
حـسین صـدیقی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
22
دکتر عبدالجواد طاهـری زاده
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
23
دکتر سمیه عربی نرئی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
24
دکتر رضا عرفی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
25
دکتر شیرین فولادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
26
پروفسور طاهـر قاسمی هنـری
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
27
دکتر آذین گل بهاران
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
28
پروفسور حکیمـه ماهیار
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
29
دکتر مریم محمدی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
30
دکتر سعید محـرابیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
31
پروفسور علیرضـا مدقالچی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
32
الهام میرفرح
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار