ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
آرش احدی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
2
اسمعیل بابلیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
3
دکتر کیوان برنا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
4
آقای شهنام جوادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
5
دکتر اکرم دهنوخلجی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
6
دکتر جمشید سعیدیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
7
دکتر سمیه عربی نرئی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر