ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
1
اسمعیل بابلیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
2
دکتر کیوان برنا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
3
آقای شهنام جوادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
4
دکتر اکرم دهنوخلجی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
5
دکتر جمشید سعیدیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
6
دکتر سمیه عربی نرئی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر