توصیف مختصر

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری پیوسته ریاضی
تربیت معلم تهران
تهران
ایران
1389/4/2
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
Shape Preserving Interpolation
2012
2
Approximation by Splines
2012
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ارائه ی کرانهای جدید برای صفرهای چندجمله ای با استفاده از قرص های گرشگورین اصلاح شده
اعظم سعیدی محمدی
2
یک روش عددی برای معادله وزش پخش غیرخطی از مرتبه متغیر
سودابه پرهیزکار
3
درون یابی و تقریب های حافظ شکل
سجاد جلیلیان
4
درونیابی دو متغیره توسط اسپلاین های حافظ تحدب
میثم پورگنجی احمدابادی
5
روش های موثر برای یافتن نقاط فکته
الهام ملکی فرد
6
خواص و طراحی توابع پایه ای آلفابتا-بزیر و آلفابتا-بی اسپلاین
ایمان مستی
7
درونیابی مقید با استفاده از خانواده شپرد
مهسا شبرنگ مریدانی
8
مطالعه ی روش پیش شرط ساز شکافت هرمیتی و پاد هرمیتی برای حل مساله نقطه زینی تعمیم یافته
محمدعلی پنجه علی بیک
9
معرفی منحنی های پی بزیه و پی بی اسپلاین
محمد صادقی
10
جداسازی خوکار ناجیه کورویید و محاسبه شاخص عروق کروییدی با یک روش باینری جدید و به دست آوردن منحنی مرز ناحیه با تکنیک های تقریب
سارا صالحی وزیری
11
تشخیص خودکار لایه های شبکیه در چشم پزشکی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین و پردازش تصویر
حسین عظیمی
12
مدل های شبیه بزیه و تقریب های حافظ شکل
بهاره نوری
13
جداسازی خودکار ناحیه کورویید و محاسبه شاخص عروق کوروییدی با یک روش باینری جدید و به دست آوردن منحنی مرز ناحیه با تکنیک های تقریب
سارا صالحی وزیری
14
مطالعه یک روش درونیابی ارمیت مکعبی با مشتقات بهینه
امل کرعاوی
15
مطالعه ی درونیابی حافظه شکل بوسیله توابع تکه ای گویا
صادق الخفاجی
16
بهبود عملکرد روش های طیفی در حل عددی مسائل کنترل بهینه
علی جمالی
17
مطالعه ی درونیابی حافظ شکل بوسیله توابع تکه ای گویا
صادق الخفاجی
18
ارائه یک شاخص زیستی بهینه در چشم پزشکی بر پایه ثابت های گشتاوری و تکنیک های پردازش تصویر
عارف شاکر
19
ارائه شاخص زیستی بهینه در چشم پزشکی بر پایه ی اصول بینایی ماشین و ناورداهای گشتاوری
عارف شاکر
دروس ترم جاری
175 - نظریه تقریب - روز: دوشنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
175 - نظریه تقریب - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
175 - نظریه تقریب - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
746 - آنالیز عددی پیشرفته - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
746 - آنالیز عددی پیشرفته - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
746 - آنالیز عددی پیشرفته - روز: دوشنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
011 - جبر خطی عددی - روز: سه شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
011 - جبر خطی عددی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
011 - جبر خطی عددی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
122 - مبانی آنالیز عددی - روز: یک شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
122 - مبانی آنالیز عددی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
122 - مبانی آنالیز عددی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
131 - آنالیز عددی - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
131 - آنالیز عددی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
122 - مبانی آنالیز عددی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
122 - مبانی آنالیز عددی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
122 - مبانی آنالیز عددی - روز: سه شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
131 - آنالیز عددی - روز: یک شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00