ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مرتضی اسمعیلی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
2
نیره الیاسی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
3
اسمعیل بابلیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
4
دکتر کیوان برنا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
5
عین الـه پاشــا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
6
دکتر بردیا پناه بحق
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
7
علیرضـا جمالی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
8
آقای شهنام جوادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
9
مریم جهانگیری
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
10
امیر خـسـروی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
11
اکرم دهنوخلجی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
12
محمدتقی دیبائی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
13
محمدعلی رعایت پناه
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
14
دکتر مجتبی رمضان نسب
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
15
دکتر غلامـرضا زبانـدان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
16
راحله زمینی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
17
محمدرضا سالاریان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
18
جمشید سعیدیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
19
امیرحسین صنعت پور
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
20
حـسین صـدیقی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
21
ناهید طاهریان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
22
عبدالجواد طاهـری زاده
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
23
سمیه عربی نرئی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
24
دکتر رضا عرفی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
25
دکتر شیرین فولادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
26
پروفسور طاهـر قاسمی هنـری
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
27
آذین گل بهاران
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
28
دکتر حکیمـه ماهیار
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
29
دکتر مریم محمدی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
30
سعید محـرابیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
31
پروفسور علیرضـا مدقالچی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
32
الهام میرفرح
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار