دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر- اعضای هیات علمی
اعضای هیات علمی گروه ریاضی و آمار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر:
http://khu.ac.ir/find-55.23434.54009.fa.html
برگشت به اصل مطلب