نمایش 39 نتیجه
از 1
 
مرتضی اسمعیلی

مرتضی اسمعیلی 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر (اتاق 15)
پست الکترونیکی: 
نیره الیاسی

نیره الیاسی 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
اسمعیل بابلیان

اسمعیل بابلیان 

استاد
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
كیوان برنا

كیوان برنا 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
عین اله پاشا

عین اله پاشا 

استاد
شماره تماس: 34579600(026)-77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
بردیا پناه بحق

بردیا پناه بحق 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
علیرضا جمالی

علیرضا جمالی 

استاد
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
غلامرضا جهانشاهلو

غلامرضا جهانشاهلو (مرحوم)

استاد
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
مریم جهانگیری

مریم جهانگیری 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
شهنام جوادی

شهنام جوادی 

دانشیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
امیر خسروی

امیر خسروی 

استاد
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
امیر خمسه

امیر خمسه 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
محمد تقی دیبائی

محمد تقی دیبائی 

استاد
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
اكرم دهنوخلجي

اكرم دهنوخلجي 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
حسین دوستی

حسین دوستی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
حسین ذاكری

حسین ذاكری (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
علی اكبر رحیم زاده ثانی

علی اكبر رحیم زاده ثانی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
محمدعلي رعايت پناه

محمدعلي رعايت پناه 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
مجتبی رمضان نسب

مجتبی رمضان نسب 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: 17
پست الکترونیکی: 
غلامرضا زباندان

غلامرضا زباندان 

دانشیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
راحله زمینی

راحله زمینی 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر-اتاق 42
پست الکترونیکی: 
محمدرضا سالاریان

محمدرضا سالاریان 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
جمشید سعیدیان

جمشید سعیدیان 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
امیرحسین صنعت پور

امیرحسین صنعت پور 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
بتول ضیائی

بتول ضیائی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
عبدالجواد طاهری زاده

عبدالجواد طاهری زاده 

استاد
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
ناهيد طاهريان

ناهيد طاهريان 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
سميه عربي نرئي

سميه عربي نرئي 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
رضا عرفی

رضا عرفی 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
شیرین فولادی

شیرین فولادی 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
طاهر قاسمی هنری

طاهر قاسمی هنری 

استاد
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
آذين گل بهاران

آذين گل بهاران 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
جواد لالی

جواد لالی 

دانشیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
حكیمه ماهیار

حكیمه ماهیار 

استاد
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
سعید محرابیان

سعید محرابیان 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
مجید محمدزاده

مجید محمدزاده (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
مريم محمدي

مريم محمدي 

استادیار
شماره تماس: 34579600-2448(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
علیرضا مدقالچی

علیرضا مدقالچی 

استاد
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
الهام ميرفرح

الهام ميرفرح 

استادیار
شماره تماس: 34579600(026) و 77630040(021)
اتاق: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
نمایش 39 نتیجه
از 1