آیین نامه های دوره دکتری آیین نامه های دوره دکتری

 
•  قالب زی پرشین پایان نامه کارشناسی ارشد (تهیه شده توسط همکار گرامی جناب آقای محمدزاده) - نسخه PDF
 
•  دستورالعمل تدوین رساله دکتری (شامل: صفحه عنوان فارسی و انگلیسی، جلد انگلیسی، دستورالعمل تدوین رساله)