•  چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران (1395)
•  چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها (1394)
•  بیست و چهارمین سمینار جبر و نکوداشت دکتر حسین ذاکری (1393)
•  بیستمین سمینار جبر (1388)
•  هیجدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن (1388)
•  دومین کارگاه تاریخ ریاضی (1385)
•  نهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن و کنگره بزرگداشت دکتر غلامحسین مصاحب (1377)
•  شانزدهمین کنفرانس ریاضی ایران (1364)
•  دهمین کنفرانس ریاضی ایران (1358)