منو های اصلی
Skip to Content
واحد تهران:
تهران، خیابان آیت اله طالقانی، بین خیابان بهار و خیابان شریعتی، شماره 50، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر و موسسه تحقیقات ریاضی دکتر غلامحسین مصاحب
کد پستی: 1561836314
تلفن: 77630040(021)
دورنگار: 77602988(021)
 
واحد کرج:
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
کد پستی: 3197937551
تلفن: 34569558(026) و 34579600(026) داخلی 2716
دورنگار: 34569558(026)
واحد تهران:
تهران، خیابان آیت اله طالقانی، بین خیابان بهار و خیابان شریعتی، شماره 50، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر و موسسه تحقیقات ریاضی دکتر غلامحسین مصاحب
کد پستی: 1561836314
تلفن: 77630040(021)
دورنگار: 77602988(021)
 
واحد کرج:
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، گروه آموزشی ریاضی
کد پستی: 3197937551
تلفن: 34579600(026) داخلی 2324
دورنگار: 34569558(026)
 
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، گروه آموزشی علوم کامپیوتر
کد پستی: 3197937551
تلفن: 34579600(026) داخلی 2775
دورنگار: 34569558(026)