گروههاي آموزشي/گروه علوم كامپيوتر/ارتباط با گروه آموزشي علوم كامپيوتر

کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، گروه آموزشی علوم کامپیوتر
کد پستی: 3197937551
تلفن: 34579600(026) داخلی 2775
دورنگار: 34569558(026)