کارشناسی/جلسات هفتگی حل مساله از طریق مساله

جلسات هفتگی «حل مساله از طریق مساله» در سال تحصیلی 93-92:
• جلسه سه شنبه 1392/9/19