کارشناسی/انجمن های علمی/انجمن علمیACM

برگزاری کارگاه برنامه نویسی اندروید توسط انجمن های علمی ACM و مهندسی کامپیوتر