چکیده های مبسوط بیست و چهارمین سمینار جبر ایران

جهت دریافت فایل نهایی چکیده های مبسوط بیست و چهارمین سمینار جبر ایران که در روزهای 21 و 22 آبان ماه 1393 در پردیس کرج دانشکده برگزار گردید، اینجا را کلیک نمایید.