فارغ التحصیلان دکترای آنالیز ریاضی

 

نام و نام خانوادگی

سال ورود

نام استاد راهنما

سال  فارغ التحصیلی

1

حکیمه ماهیار

1368

دکتر قاسمی

1372

2

جواد لالی

1368

دكتر مدقالچی

1373

3

فرشته سعدی

1370

دکتر قاسمی

1377

4

سیدمحمدصادق مدرس

1373

دكتر مدقالچی

1378

5

داوود علیمحمدی

1373

دکتر قاسمی

1379

6

علی عبادیان

1375

دكتر مدقالچی

1379

7

جمال رویین

1375

دكتر مدقالچی

1380

8

غلامرضا زباندان

1379

دكتر مدقالچی

1383

9

طاهر یزدان پناه

1378

دكتر مدقالچی

1383

10

فرید بهروزی

1378

دكتر ماهيار

1383

11

محمدباقر اسدی

1379

دکتر خسروی

25/7/1384

12

مرتضی ابطحی

1381

دکتر قاسمی

16/12/1385

13

قدیر مهاجری مینایی

1378

دكتر مدقالچی

29/1/1386

14

محمدحسین ستاری

1381

دكتر مدقالچی

21/11/1386

15

سیدمحمد طباطبایی

1380

دكتر مدقالچی

27/3/1387

16

سیروس مرادی

1381

دکتر قاسمی

17/4/1387

17

قربانعلی باقری بردی

1382

دکتر مدقالچی

9/6/1387

18

مریم خسروی

1379

دکتر ماهیار

25/9/1388

19

امیرحسین صنعت پور

1379

دکتر ماهیار

17/11/1388

20

حمید شایان پور

1385

دکتر قاسمی

2/4/1389

21

حامد نیک پی

1384

دکتر مدقالچی

7/10/1390

22

مرتضی اسمعیلی

1386

دکتر مدقالچی

24/12/1390

23

مرتضی میرزایی

1387

دکتر خسروی

28/9/1391

24

کبری اسماعیلی بریران

1387

دکتر ماهیار

1/2/1392

25

آذین گل بهاران

1388

دكتر ماهيار

13/12/1392

26

آزاده نیکو

1387

دکتر قاسمی

دکتر صنعت پور (مشاور)

31/2/1393

27

هادی میرزایی

1387

دكتر مدقالچی

دکتر سلیمانی دامنه (مشاور)

16/4/1393

28

ماشااله امیدی قیسوندی

1389

دکتر قاسمی

دکتر صنعت پور (مشاور)

23/7/1393

29

محمد فزونی

1389

دکتر لالی

دکتر اسمعیلی (مشاور)

7/10/1393