درباره دانشكده/مدير دانشكده/فايل معرفي دانشكده به زبان انگليسي

فایل معرفی دانشکده به زبان انگلیسی (تاریخچه، مدیریت و اعضای هیات علمی دانشکده):

Faculty of Mathematical Sciences and Computer