درباره دانشكده/مديريت دانشكده

ریاست دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر - دانشگاه خوارزمی

 

هم اکنون جناب آقاي دکتر اسمعيل بابليان رئيس دانشکده علوم رياضي و کامپيوتر هستند. ايشان در سال 1351 به عنوان استاديار در گروه رياضي دانشگاه تربيت معلم استخدام شدند و هم اکنون استاد پايه 40 هستند (مشاهده سوابق علمی و اجرایی ایشان).